همکاری شهرداری اهواز با سامانه اعتبارسنجی ایران آغاز شد

همکاری شهرداری اهواز با سامانه اعتبارسنجی ایران آغاز شد

1401/1/2

توافق‌نامه همکاری شهرداری اهواز با شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با تائید بانک مرکزی ج.ا.ا. منعقد و این شهرداری به جمع تامین‌کنندگان اطلاعات سامانه اعتبارسنجی ایران افزوده شد.

بیشتر