بانک‌ها

1401/1/24


اصلی‌ترین مشتریان گزارش‌های اعتباری بوده و به دلیل نیاز این بخش به اطلاع از رفتار اعتباری اشخاص در گذشته، گزارش‌های اعتباری شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به عنوان ابزاری ضروری و کارآمد در فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت تسهیلات به افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر بانک‌ها این امکان را دارند تا ضمن دریافت گزارش اعتبارسنجی اشخاص و با توجه به سوابق رفتاری اعتباری و رتبه‌بندی آنها، نسبت به تخصیص و پرداخت وام اقدام نمایند. از جمله مزایای استفاده از گزارش‌های اعتباری مشتریان در این بخش، کاهش ریسک نکول است. از این روی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران اقدام به انعقاد قرارداد با 31 بانک‌ و 6 مؤسسه مالی و اعتباری کشور نموده است و در حال حاضر گزارش‌های اعتبارسنجی این شرکت در فرآیندهای جاری اعطای وام، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

كلمات کلیدی:
بانک‌ها

موارد مرتبط