بیمه ها

1401/1/24


تعیین نرخ برخی از بیمه‌ها با در نظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص از جمله موارد استفاده صنعت بیمه می‌باشد. شرکت‌های بیمه این امکان را دارند تا بر مبنای گزارش اعتباری اشخاص اقدام به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نرخ اعلام شده بیمه در خصوص هر شخص نمایند. بدیهی است در نتیجه این امر حق بیمه‌ پرداختی برای افرادی که از سابقه منفی و ضعیف اعتباری برخوردار هستند افزایش یافته و برای اشخاص با سابقه اعتباری خوب کاهش پیدا می‌نماید. بنابراین گزارش اعتباری به دلیل انعکاس رفتار گذشته افراد می‌تواند بخش قابل توجهی از ارزیابی منسجم، عینی و دقیق ریسک را برای شرکت بیمه شفاف ساخته و به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر و کاربردی در فرآیند امتیازدهی و مدیریت ریسک، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. گزارش اعتباری، شرکت‌های بیمه را قادر می‌سازد تا تصمیم‌های دقیق‌تر، به موقع‌تری در مورد تعهد و قیمت‌گذاری بگیرند. گزارش‌های اعتباری شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران کمک به مدیریت ریسک بیمه مصرف‌کنندگان، براساس یک تحلیل عینی و آماری اطلاعات گزارش اعتباری بوده که احتمال نسبی خسارت را بر اساس تجربه واقعی خسارت افراد با الگوهای مدیریت اعتبار مشابه شناسایی می‌کند.

 

كلمات کلیدی:
بیمه‌ها