اعضای هیئت‌ مدیره و مدیرعامل اعضای هیئت‌ مدیره و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

عباس کشوری

 

نائب هیئت مدیره

 

سعید رسایی

 

عضو هیئت مدیره

 

حمید یاری

 

مدیرعامل

 ابوالفضل جعفری