اعضای هیئت‌ مدیره و مدیرعامل اعضای هیئت‌ مدیره و مدیرعامل

عباس کشوری

رئیس هیئت مدیره

سعید رسایی

نایب‌ رئیس هیئت مدیره

حمید یاری

عضو هیئت مدیره


 

ابوالفضل جعفری

مدیرعامل