اعضای سامانه اعضای سامانه

.

ردیف عضو حقوقی نماینده حقیقی سمت
1 بانک رفاه کارگران عباس کشوری رئیس هیئت‌ مدیره
2 بانک تجارت سعید رسائی نائب رئیس هیئت مدیره
3 بیمه البرز علیرضا عبداله‌زاده عضو هیئت مدیره
4 لیزینگ صنعت و معدن سید محمدصادق الحسینی عضو هیئت مدیره
5 بانک پارسیان حمید یاری عضو هیئت مدیره
6 - ابوالفضل جعفری سرپرست مدیرعاملی